Закон україни про найменування

Правила та вимоги до написання найменування юридичної особи

Коли Ви прийняли рішення про створення юридичної особи перед Вами постане досить важливе питання – яку назву обрати для Вашої компанії. Звичайно ж, назва підприємства має Вам подобатись, але при цьому воно також має відповідати встановленим державою вимогам.

Наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 затверджено Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки.

Нижче вказані основні вимоги до написання найменування юридичної особи:

 • найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи;
 • найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму та назву;
 • організаційно-правова форма юридичної особи визначається відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання;
 • назва юридичної особи не може містити посилання на організаційно-правову форму;
 • юридична особа може мати, крім повного найменування, скорочене найменування;
 • найменування юридичної особи викладається державною мовою та додатково англійською мовою (за наявності);
 • у найменуванні юридичних осіб забороняється використання:
 • повних чи скорочених найменувань органів державної влади або органів місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичних державних найменувань, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України, — у найменуваннях юридичних осіб приватного права;
 • термінів, абревіатур, похідних термінів, заборона використання яких передбачена законами України;
 • символіки комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.
  • найменування товариства не може вказувати на належність товариства до відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і громадських організацій;
  • підприємства, установи та організації не мають права використовувати у своїх найменуваннях термін «кредитна спілка» і не підлягають державній реєстрації під найменуваннями, які включають цей термін, якщо вони створені в іншому порядку, ніж це передбачено Законом України «Про кредитні спілки»;
  • юридичні особи можуть використовувати у своєму найменуванні імена (псевдоніми) фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій, якщо вони присвоєні у порядку, встановленому Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій»;
  • визначення «організація роботодавців», «об’єднання організацій роботодавців» та похідні від них можуть використовувати лише ті організації та їх об’єднання, які створені і діють відповідно до Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»;
  • у назвах юридичних осіб, якщо такі особи не мають статусу оператора державних лотерей або розповсюджувача державної лотереї відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні», забороняється використання слова «лотерея» та словосполучень «державна лотерея», «національна лотерея», «українська лотерея» у будь-яких відмінках і контекстах.

  Правила написання найменування юридичної особи:

  • назва юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми суб’єкта господарювання;
  • використання лапок у найменуванні юридичної особи не є ознакою для визначення тотожності найменувань;
  • при написанні найменування юридичної особи використовуються:
    1. літери українського алфавіту (А, а, Б, б, В, в, Г, г, Ґ, ґ, Д, д, Е, е, Є, є, Ж, ж, З, з, И, и, І, і, Ї, ї, Й, й, К, к, Л, л, М, м, Н, н, О, о, П, п, Р, р, С, с, Т, т, У, у, Ф, ф, Х, х, Ц, ц, Ч, ч, Ш, ш, Щ, щ, Ь, ь, Ю, ю, Я, я ) — при написанні найменування українською мовою;
    2. літери латинського алфавіту (А, a, В, b, С, c, D, d, Е, e, F, f, G, g, H, h, I, i, J, j, K, k, L, l, M, m, N, n, О, o, Р, p, Q, q, R, r, S, s, T, t, U, u, V, v, W, w, X, x, Y, y, Z, z) — при написанні найменування англійською мовою;
    3. розділові знаки та символи: лапки (» «, “ ”, „ “, « », які є тотожними), крапка (.), кома (,), двокрапка (:), дужки /( )/, апостроф (‘), дефіс (-), тире (-), коса риска (/), знак оклику (!), знак питання (?), номер (№), плюс (+), знак рівняння (=), зірочка (*), ет комерційна (@);
    4. цифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M).
   1. використання інших символів, розділових знаків у найменуванні юридичної особи не допускається;
   2. в установчих документах та при заповненні реєстраційної картки використовуються великі та малі літери;
   3. великі та малі літери, використані в установчих документах та при заповненні реєстраційної картки, вважаються тотожними.
   4. www.lawcenter.com.ua

    Стаття 8. Порядок найменування та перейменування географічного об’єкта

    Пропозиції щодо найменування та перейменування географічного об’єкта з необхідним обґрунтуванням, картографічними матеріалами, розрахунками та кошторисами витрат, пов’язаних з таким найменуванням та перейменуванням, у межах, визначених законом, можуть вносити органи влади, підприємства, установи, організації та громадяни України.

    Пропозиції щодо найменування та перейменування географічного об’єкта вносяться до відповідних органів, зазначених у статті 7 цього Закону. Розгляд таких пропозицій, якщо інше не передбачено Конституцією України та законом, обов’язково має здійснюватися з урахуванням відповідно:

    пропозицій відповідних рад — щодо найменування та перейменування географічних об’єктів, розташованих на території кількох адміністративно-територіальних одиниць;

    висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту — щодо найменування та перейменування залізничних станцій, портів, пристаней, аеропортів та інших об’єктів транспорту;

    висновку відповідних центральних органів виконавчої влади — щодо найменування та перейменування гідровузлів, водосховищ, каналів, родовищ корисних копалин, інших подібних об’єктів, територій, об’єктів природно-заповідного фонду тощо.

    Пропозиції та рішення щодо найменування та перейменування географічних об’єктів направляються у встановленому порядку на відповідну експертизу.

    Географічні об’єкти, що утворюються за рішенням Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, найменовуються відповідними рішеннями про їх утворення згідно з вимогами цього Закону.

    Перейменування географічних об’єктів, пов’язане з необхідністю приведення назв таких об’єктів у відповідність із вимогами Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», здійснюється з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

    Пропозиції та рішення органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів направляються на відповідну експертизу до спеціально уповноваженого органу з географічних назв у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

    Порядок найменування та перейменування географічних об’єктів, що складають систему адміністративно-територіального устрою України, визначається окремим законом.

    xn--80aagahqwyibe8an.com

    Стаття 16. Вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу

    1. Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім державних органів, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.

    2. Організаційно-правова форма юридичної особи визначається відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання.

    3. Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію про мету діяльності, вид, спосіб утворення, залежність юридичної особи та інші відомості згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установленими Цивільним, Господарським кодексами України та цим Законом.

    4. Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування).

    5. У найменуванні юридичних осіб забороняється використовувати:

    повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабінет Міністрів України, — у найменуваннях юридичних осіб приватного права;

    символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона використання яких встановлена Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»;

    терміни, абревіатури, похідні терміни, заборона використання яких передбачена законом.

    6. Законами можуть бути встановлені особливості найменування товариств, холдингових компаній, банків, пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів, торгово-промислової палати, навчальних закладів, юридичних осіб, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності, волонтерських організацій, адвокатських бюро, операторів державних лотерей, асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань, політичних партій, громадських об’єднань, профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців, їх об’єднань.

    7. Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, встановлюються Міністерством юстиції України.

    i.factor.ua

    Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу

    1.1. Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.

    1.2. Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення, залежності юридичної особи та інших відомостей згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установлених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та законами України.

    1.3. Назва юридичної особи не може містити посилання на організаційно-правову форму.

    1.4. Юридична особа може мати, крім повного найменування, скорочене найменування.

    1.5. Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи.

    1.6. Найменування юридичної особи викладається державною мовою та додатково англійською мовою (за наявності).

    1.7. У найменуванні юридичних осіб забороняється використання:

    1.7.1. Повних чи скорочених найменувань органів державної влади або органів місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичних державних найменувань, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України, – у найменуваннях юридичних осіб приватного права.

    1.7.2. Термінів, абревіатур, похідних термінів, заборона використання яких передбачена законами України.

    1.8. Найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова “відокремлений підрозділ” (“філія”, “представництво” тощо) та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ.

    Написання найменування відокремленого підрозділу юридичної особи здійснюється відповідно до вимог, установлених пунктами 1.1-1.2, 1.4-1.7 цього розділу та розділами II-III цих Вимог.

    1. Особливості найменування окремих юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів
    2. 2.1. Найменування установи має містити інформацію про характер її діяльності.

     2.2. Найменування комунальних підприємств, державних та комунальних організацій (закладів, установ), дочірніх підприємств, підприємств споживчої кооперації та підприємств об’єднань громадян або релігійних організацій можуть містити інформацію про засновника цієї юридичної особи.

     2.3. Слово “національний” використовується у найменуванні закладів (установ) України гуманітарної сфери, які набувають статусу національного згідно з Указом Президента України від 16.06.95 № 451 “Про Положення про національний заклад (установу) України”.

     2.4. Найменування товариства не може вказувати на належність товариства до відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і громадських організацій.

     2.5. Найменування повного товариства має містити імена (найменування) всіх його учасників, слова “повне товариство” або містити ім’я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів “і компанія”, а також слова “повне товариство”.

     2.6. Найменування командитного товариства має містити імена (найменування) всіх повних учасників, слова “командитне товариство” або містити ім’я (найменування) хоча б одного повного учасника з доданням слів “і компанія”, а також слова “командитне товариство”.

     2.7. Підприємства, установи та організації не мають права використовувати у своїх найменуваннях термін “кредитна спілка” і не підлягають державній реєстрації під найменуваннями, які включають цей термін, якщо вони створені в іншому порядку, ніж це передбачено Законом України “Про кредитні спілки”.

     2.8. Найменування банку має містити слово “банк”, а також вказівку на організаційно-правову форму банку.

     Слово “банк” та похідні від нього дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які зареєстровані Національним банком України як банк і мають банківську ліцензію. Виняток становлять міжнародні організації, що діють на території України відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та законодавства України.

     Не дозволяється використовувати для найменування банку назву, яка повторює вже існуючу назву іншого банку або вводить в оману щодо видів діяльності, які здійснює банк. Вживання у найменуванні банку слів “Україна”, “державний”, “центральний”, “національний” та похідних від них можливе лише за згодою Національного банку України.

     Відокремлений підрозділ банку використовує найменування лише того банку, відокремленим підрозділом якого він є. До назви відокремленого підрозділу банку може додаватися найменування місцезнаходження цього відокремленого підрозділу.

     2.9. Найменування пенсійного фонду має містити вказівку на вид фонду, слова “недержавний пенсійний фонд” або “пенсійний фонд” та повинно відрізнятися від найменувань будь-яких інших пенсійних фондів, створених на території України.

     Слова “недержавний пенсійний фонд” та “пенсійний фонд” можуть використовуватись у назвах юридичних осіб, що створюються відповідно до Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”, Пенсійним фондом України та його органами, а також підприємствами, установами й організаціями, що перебувають в управлінні Пенсійного фонду України.

     2.10. У назві корпоративного інвестиційного фонду обов’язково зазначаються слова “корпоративний інвестиційний фонд” та тип і вид фонду. Якщо фонд є венчурним, це відображається у його назві.

     Словосполучення “корпоративний інвестиційний фонд”, “пайовий інвестиційний фонд” та похідні від них можуть використовуватись лише у назвах відповідних інститутів спільного інвестування, що створені згідно із Законом України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”.

     2.11. Назва “торгово-промислова палата” та утворені на її основі словосполучення можуть використовуватися лише стосовно організацій, створених відповідно до Закону України “Про торгово-промислові палати в Україні”. Інші організації не мають права використовувати у своїх назвах словосполучення “торгово-промислова палата”, “торгова палата” або “промислова палата”.

     2.12. Найменування асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань складається з двох обов’язкових частин – загальної та індивідуальної. Загальна частина найменування містить слово “асоціація” чи слово, яким позначається добровільне об’єднання асоціацій, та має відтворювати статус асоціації. Індивідуальна частина найменування має відрізнятися від найменувань уже зареєстрованих в установленому порядку асоціацій. Індивідуальна частина найменування всеукраїнської асоціації має містити назву територіального рівня органів місцевого самоврядування, які об’єднує ця асоціація.

     2.13. Слова “страховик”, “страхова компанія”, “страхова організація” та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності.

     Використання слів “державна”, “національна” або похідних від них у назві страховика дозволяється лише за умови, що єдиним власником такого страховика є держава.

     2.14. Найменування громадського об’єднання складається з двох частин – загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об’єднання («громадська організація», «громадська спілка»).

     Власна назва громадського об’єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об’єднань або громадських об’єднань, повідомлення яких прийнято в установленому Законом України «Про громадські об’єднання» порядку.

     Власна назва громадського об’єднання не може містити слова «державний», «комунальний» та похідні від них.

     Власна назва громадського об’єднання має містити інформацію про статус громадського об’єднання («дитяче», «молодіжне», «всеукраїнське») та може містити інформацію про його вид («екологічне», «правозахисне» тощо).

     Власна назва громадського об’єднання може містити ім’я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом.

     2.15. Обласні, міські, районні організації, первинні осередки політичної партії та інші структурні утворення, передбачені статутом партії, використовують назву політичної партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі політичної партії.

     2.16. Визначення “профспілка” або похідні від нього можуть використовувати у своєму найменуванні лише ті організації, які діють на підставі Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

     2.17. Юридичні особи можуть використовувати у своєму найменуванні імена (псевдоніми) фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій, якщо вони присвоєні у порядку, встановленому Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».

     2.18. Визначення «організація роботодавців», «об’єднання організацій роботодавців» та похідні від них можуть використовувати лише ті організації та їх об’єднання, які створені і діють відповідно до Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності».

     III. Правила написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу

     3.1. Назва юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми суб’єкта господарювання (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ).

     Використання лапок у найменуванні юридичної особи не є ознакою для визначення тотожності найменувань.

     3.2. При написанні найменування юридичної особи використовуються:

     3.2.1. Літери українського алфавіту – при написанні найменування українською мовою.

     3.2.2. Літери латинського алфавіту – при написанні найменування англійською мовою.

     3.2.3. Розділові знаки та символи: лапки (” “), крапка (.), кома (,), двокрапка (:), дужки /( )/, апостроф (‘), дефіс (-), тире (-), коса риска (/), знак оклику (!), знак питання (?), номер (№), плюс (+), знак рівняння (=), зірочка (*), ет комерційна (@).

     3.2.4. Цифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M).

     Використання інших символів, розділових знаків у найменуванні юридичної особи не допускається.

     3.3. В установчих документах та при заповненні реєстраційної картки використовуються великі літери:

     українського алфавіту (А, Б, В, Г, Ґ, Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ь, Ю, Я) – при написанні найменування українською мовою;

     латинського алфавіту (А, В, С, D, Е, F, G, H, I, J, K, L, M, N, О, Р, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) – при написанні найменування англійською мовою.

     Наказ Міністерства юстиції України 05.03.2012 № 368/5

     Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.03.2012 р. за № 367/20680

     zkg.ua

     Закон україни про найменування

     КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
     II сесія VIII скликання

     від 10 листопада 2016 року N 315/1319

     Про перейменування бульвару, вулиць, найменування площі та присвоєння імен скверам в місті Києві

     Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», враховуючи протоколи засідань комісії з питань найменувань від 06 червня 2016 року N 6 та від 22 липня 2016 року N 8, а також з метою збереження історичного спадку територіальної громади міста Києва Київська міська рада вирішила:

     1. Перейменувати бульвар та вулиці у місті Києві згідно з додатком.

     2. Найменувати безіменну площу на перетині вулиць Маршала Малиновського та Добрининської в Оболонському районі — площа Леоніда Телятникова.

     — скверу на перетині Стратегічного шосе та проспекту Науки у Голосіївському районі назву «Сквер імені волонтерів АТО»;

     — скверу за адресою: Володимирський проїзд, 1 назву «Литовський».

     4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) здійснити організаційно-правові заходи щодо виконання пунктів 1 — 3 цього рішення.

     5. Внести зміни до офіційного довідника «Вулиці міста Києва», затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 січня 2015 року N 34/899 «Про затвердження офіційного довідника «Вулиці міста Києва», відповідно до пунктів 1 — 2 цього рішення.

     6. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) врахувати в Реєстрі вулиць та інших поіменованих об’єктів у місті Києві положення пунктів 1 — 3 цього рішення.

     7. Це рішення Київської міської ради офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради «Хрещатик».

     8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків.

     kmr.ligazakon.ua